Tuesday, April 30, 2013

අහිමි නුඹට

පුරපස සදට කලුවර පැරදුන රෑක
කුමුදු සුවද පැතිරුන පුන් පෝ දාක
සිත රැදි මතක මුතු කදුලක දවටාන
අරගෙන ගිහින් මගෙ සිත ඔබ දුර ඈත

සිත රැදි සවිය වියැකීලා ගිය දාට
නුඹෙ මුදු සුවද විද ගන්නද මං කෝම
තාමත් නුඹේ පෙම මට යැයි සිතුවාට
ගත මෙන් සිත ද වාරුව නෑ පෙර සේම

ඔබෙ පෙම නැතත් දැන් පෙර මෙන් ළග පාත
මතක සුවද ලෙසවත් ළග ඉනු හැකිද
මං පෙම් කරන ඔය නෙත් යුග ළගදීම
අවසන් ගමනවත් යන්නට මට හැකිද

මගෙ දුක් සොහොනෙ අරලිය මල් පිපෙන විට
දුක නොදැනේවි මා සිහි වී ඔය හිතට
අහිතක් නැතත් නුඹ ගැන මගෙ තුන් හිතක
පතනෙමි නිතින් ඔබ හට ආසිරි බෝම

Wednesday, April 24, 2013

සොයුරු පෙම

මව් කේ උණුහුගුලි වෙන්පිං නැත්
පිසෙනේ විදින්ට අපිමක් නැත්
කුගින්නිනු වස් නේදුක් විදි මුත්
සොයුරු පෙතිවා හැදේනැති උත්

කින්ලොව එලිපිං ති මුත්
විදින්නමෙවන් දුක් පව් රන්නැති හුගක්
සිනිදු සුහන්සැපෙන්පිං නැත්
සොයුබෙ උණුහුම අනේ මෙරක්    
   

Tuesday, April 23, 2013

හිත හැඩ වූ නික්ම යාම

පෙර සසරෙ මහා ලොකු පවක් උඹ කරන්නැති
ඒ පවට මේ බවේ මෙහෙම දුක් විදින්නැති
මල් කැකුල මුකුලිතව පර වෙලා වැටෙන්නැති
නුඹ නමින් මේ කවිය මගෙ සිතේ මැවෙන්නැති

සිනිදු මුදු මල් කැකුලෙ සුවද විහිදුවන්නැති
අහිංසක නෙත් දෙකින් දසත හැඩ බලන්නැති
පුංචි මුව කිරි සිනා දසත ඇද හැලෙන්නැති
නුඹ නොමැති සෝකයට දුක් කදුලු ගලන්නැති

ගියත් ඔබ වෙන්වෙලා ආ සැණින් නික්මිලා
නුඹෙ රුව මැවෙනවා තාම නෙත් තෙත් වෙලා
හදිසියෙම ඇවිත් ගිය නමුදු ඔබ වෙන් වෙලා
නුඹ ඉදී මතකයේ සදාකල් සැගවිලා

කිසිදාක දැක නොමැති නමුදු නුඹ හැබෑවට
නුඹෙ වියොව මහමෙරක් සේ දැණුන හදවතට
නුඹ නමින් ඉනූ මේ දුකම රැදි කදුලු කැට
පා කරමි ඈතකට යලි නොඑන්නට ළගට

උපදිනා මතු බවෙක දිගාසිරි ලැබේවා
මෙවන් වූ දුක් මරණ යලිත් හිමි නොවේවා
කටුක මරණය යලිත් යලි යලිත් පරදවා
සසර කෙලවර අමා මහ නිවන ලැබේවා

Sunday, April 21, 2013

මිතුරෝ

රුණෝදෙ උදාරැස් පොසිඹිවි
තිරෑ කුමුදු මල් පිපෙවි
පැණන් වෙලා දිණන් ගෙවෙකො
මිතුරු සිදැනේ මෙරක් විම..

පාලු වූ සිත් කොණේ කාංසිපිරෙකො
ලොනෑ ගෙ ගින් කියා දැනෙකො
සැණින් විත් ගෙ කා සිරැදුණු දු
සැසුවා ගේ සිත ලබැදි මිතුරන් ලෙට..

සිපිරී ඉතිරෙනා තුරැදෙකො
විටෙක උණු දුලු බිදු කොපුල් සිඹිකො
නොවෙනස්මා ගින් එවිරැදුණා
නුමා ගැතියි මේ පුරාට..    

Saturday, April 20, 2013

ත් මුදුරු දුක ඉදන්
ගේ සුසුම් නොදැණුනාට...
හෙනා උණු දුලු බිංදු
බෙ දෑනොපෙණුනා
ගින් ඉදන් පෙදා මෙන්
බෙ තුරුලේ නොහිටියා
හිතේ සෙනේ ව අඩු නෑ
තාත් එහෙයි ඒක...      

Tuesday, April 16, 2013

මෙහෙණියනි...


කාමල්
තුරුණු ණල් යු
ගන්
කැකෙරුනුසේ
හිතෙවා ත් ත 
සිවුරන්
රුදුරු වූ
තිං කෙටි ගන්
ජීවිදුකක්යි
හැගෙවා හැ
තැමේ සිලු දෙ
යන්වෙවා දිනෙ
තිවූ ජීවිය ඉතිං දුකක්යි
විදිනිරාමිසුමෙරක්යි
සුවිදින්දම් පුරන්
ත් හිතෙවා හෙමෙහෙණි සුට එන්